Toekomstbestendige
leefomgevingen

Als Nederlandse bouwsector staan we voor de uitdaging om de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen. Tegelijkertijd maken we de transitie naar een duurzame en circulaire economie, moet de CO2-uitstoot drastisch omlaag en zullen we verantwoord moeten omgaan met grondstoffen. Hoe KlokGroep dat doet? Lees het in onze duurzaamheidvisie.

Groen rond gebouw
Duurzaamheidsvisie KlokGroep

Duurzaamheidsvisie
KlokGroep

Onze duurzaamheidsvisie gaat verder dan alleen het uitspreken van onze ambities. We hebben een aantal uitgangspunten bepaald voor ieder project dat we ontwikkelen: onze duurzaamheidsstandaard.

De duurzaamheidsstandaard van KlokGroep bevat 5 pijlers en gaat verder dan de wettelijke eisen. Daarmee steken we ons hoofd boven het maaiveld uit. Bij iedere pijler geven we voorbeelden van toepassingen in de praktijk. Ondertussen blijven we leren en zodra we nieuwe inzichten hebben, scherpen we onze doelstellingen aan. Bekijk of download onze duurzaamheidsvisie.

Schermafbeelding Ambitie
Schermafbeelding Pijlers
Schermafbeelding Pijler-1
Schermafbeelding Pijler-2
Schermafbeelding Pijler-3
Schermafbeelding Pijler-4
Schermafbeelding Pijler-5
Vrije blije bij

De grote opgave
voor ons allemaal

In 2016 heeft de Europese Unie mede namens Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het doel van dit akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met als streven 1,5 graden. Er is afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% minder moet uitstoten en in 2050 klimaatneutraal is.

Een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde is de uitstoot van broeikasgassen. Koolstofdioxide (CO2) draagt hier aanzienlijk aan bij, vanwege de grote hoeveelheden die worden uitgestoten. CO2 komt onder andere vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld bij de productie van grondstoffen en materialen en het opwekken van energie.

De bouwsector is een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot wereldwijd. Reductie in deze sector is dan ook van groot belang. Daar kunnen we aan bijdragen door minder grondstoffen te gebruiken, en door te werken met hergebruikte en hernieuwbare grondstoffen. Oftewel: door circulair te slopen en circulair te bouwen. Ook het gebruik van duurzame energie en het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering zijn van belang.

Door de verandering van het klimaat, veranderen ook de leefomstandigheden van veel dier- en plantensoorten. Sommige soorten hebben moeite om zich aan te passen aan deze snelle veranderde omstandigheden. De lucht- en waterverontreiniging zijn bovendien schadelijk voor de biodiversiteit. We zullen dan ook een betere balans moeten vinden in hoe we de beschikbare grond indelen: het combineren van natuur, landbouw, wonen en industrie zal anders moeten.

“We moeten beter nadenken over hoe we de beschikbare grond indelen”


Hier kunnen we aan bijdragen door natuurinclusief te bouwen, waarbij we de natuurlijke omgeving integreren in de gebouwde omgeving. Zo creëren we leefomgevingen die niet alleen functioneel en esthetisch zijn, maar ook gunstig voor lokale ecosystemen en voor het welzijn van planten en dieren.

In de huidige lineaire economie wordt weinig rekening gehouden met hergebruik van materialen en de milieueffecten ervan. Grondstoffen worden omgezet in producten, die aan het einde van hun levensduur vaak worden weggegooid als afval. Maar materialen worden steeds schaarser: we gebruiken als mensheid meer dan de natuur ons kan leveren.

In een circulaire economie beschouwen we producten en materialen aan het einde van de levensduur niet als afval, maar als bron van grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Aan zo’n circulaire economie kunnen we bijdragen door bewuster om te gaan met de materialen we die we ter beschikking hebben. Er komen echter niet genoeg bruikbare materialen vrij om in de nieuwe bouwbehoefte te voorzien. Wanneer we nieuwe materialen nodig hebben, zullen we moeten kijken naar hernieuwbare alternatieven, zoals biobased materialen. Deze materialen slaan CO2 op en kunnen – mits goed beheerd – oneindig aangeplant en geoogst worden.

We hebben in Nederland tegelijkertijd een grote woningbouwopgave met elkaar in te vullen. De betaalbaarheid van woningen staat onder druk en de energietransitie, die impact heeft op hoe en waar we bouwen, is pas net van start.

Als KlokGroep zijn we ervan overtuigd dat we met elkaar beter na moeten denken over waar je wat bouwt. Over hoe groot woningen moeten zijn. Over typologie, toegankelijkheid, en een goede balans binnen een woonwijk. Pas als je ergens over twintig jaar nog steeds kan én wil wonen, kun je echt spreken over een toekomstbestendige leefomgeving.

Hier kunnen we aan bijdragen door bestaande gebouwen waar mogelijk te strippen en een nieuwe functie te geven. Door wonen en werken steeds meer op dezelfde plek te laten plaatsvinden. Door woningen te splitsen en op te toppen. En door er bij uitbreidlocaties voor te zorgen dat we langdurig kwaliteit blijven bieden, met een juiste mix aan woontypologieën.

Geleerde lessen & successen nemen we mee bij volgende projecten

“Door te experimenten op het gebied van duurzaamheid leren we van elkaar en innoveren we continu. Geleerde lessen en successen nemen we mee bij nieuwe projecten. Zo verhogen we onze standaard op het vlak van duurzaamheid steeds verder binnen KlokGroep. En daar zijn we trots op.”

Thijs Pleijhuis
Thijs Pleijhuis
Manager Duurzaamheid