Algemene voorwaarden

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden van KlokGroep (juni 2017).

Contract

ALGEMENE VOORWAARDEN KLOKGROEP BV

Versie MHO/06/2017

1. ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- opdrachtgever: KlokGroep B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 100259900, en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, voor zover die rechtspersonen en ondernemingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaren op hun rechtsverhoudingen met opdrachtnemers.

- opdrachtnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtgever een overeenkomst aangaat dan wel die de opdrachtgever een offerte doet of tot wie de opdrachtgever in enige rechtsbetrekking staat of jegens wie de opdrachtgever enige (rechts)handeling verricht.

- opdracht: de door de opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken.

- overeenkomst: elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of de huur van zaken, die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van de opdrachtgever en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan.

- hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de principaal.

- principaal: de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.

- bouwdirectie: de directie volgens de hoofdaannemingsovereenkomst. 1.2

De voertaal met betrekking tot alle zaken de overeenkomst betreffende is de Nederlandse taal.

2. PRIJSAANBIEDINGEN, OFFERTES

2.1 De opdrachtnemer dient te allen tijde zijn prijs aan te bieden door middel van een volledig uitgespecificeerde regelbegroting, waarbij elke post volledig uitgespecificeerd valt af te lezen.

2.2 De prijsaanbieding zal geschieden tegen marktconforme prijzen. Het uitbrengen van een prijsaanbieding en het onderhandelen daarover leiden niet tot enige verplichting onzerzijds. De opdrachtgever is daarbij vrij in de keuze omtrent het al dan niet vragen van prijsaanbiedingen en/of het verstrekken van opdrachten. De opdrachtgever is nimmer verplicht tot het verstrekken van opdrachten.

2.3 De prijsaanbieding zal te allen tijde volledig zijn, en de prestatie volledig beschrijven. Voor het geval onverhoopt achteraf blijkt dat de prijsaanbieding niet compleet was, is zulks uitdrukkelijk voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

2.4 Een aanvraag van de opdrachtgever tot het uitbrengen van een offerte is steeds vrijblijvend.

2.5 Een offerte van de opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is.

2.6 De opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van 3 maanden. In het geval de opdrachtnemer zijn offerte doet in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door de opdrachtgever, dan doet de opdrachtnemer zijn offerte gestand tot 6 maanden na de gunning van het werk door de principaal aan de opdrachtgever.

2.7 De opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van de overeenkomst heeft gedaan, op rechtmatige wijze tot stand is (zijn) gekomen en meer in het bijzonder dat deze aanbieding(en) tot stand is (zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met mede-inschrijvers, onderaannemers en/of andere derden die ertoe strekken of hebben gestrekt of ten gevolge hebben of hebben gehad dat de mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor onrechtmatig zijn of worden verhoogd.

2.8 De opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van de overeenkomst heeft gedaan, niet voor zodanige prijs is aangeboden dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen niet kan nakomen en dat de opdrachtnemer geen financiële verplichtingen is aangegaan die zijn liquiditeitspositie in gevaar brengen;

3. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT, OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door de hiertoe bevoegde persoon namens opdrachtgevervan een aanbod van de opdrachtnemer.

3.2 Bij de uitvoering van een raamovereenkomst komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdrachtgever in het kader van de betreffende raamovereenkomst de opdracht voor een (deel)levering van zaken/(deel)uitvoering van werken verzendt.

3.3 In het geval sprake is van een principaal, wordt de overeenkomst gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden: a. het werk, waarvoor de opdrachtgever aan de principaal een aanbod heeft gedaan, is conform dat aanbod aan de opdrachtgever opgedragen, en; b. de principaal heeft de opdrachtgever bevestigd goedkeuring te verlenen aan de inschakeling van de opdrachtnemer door de opdrachtgever.

3.4 De opdrachtnemer dient de hem toegezonden opdracht ongewijzigd en rechtsgeldig ondertekend aan de opdrachtgever te retourneren binnen 8 kalenderdagen na datum verzending van de opdracht. Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de opdracht en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel (opschortende voorwaarden).

3.5 Indien opdrachtnemer, zonder een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever te hebben ontvangen, een aanvang maakt met werkzaamheden doet hij dit voor eigen rekening en risico.

3.6 Indien de opdrachtnemer in de opdracht kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s ontmoet, is hij verplicht de opdrachtgever daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer aansprakelijk is voor alle schadelijke gevolgen dientengevolge.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

4.1 De verplichtingen van de opdrachtnemer omvatten:

A. het door hem uit te voeren werk of de door hem te verrichten levering goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren;

B. uitsluitend de door de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;

C. het beschikken over en op eerste verzoek van de opdrachtgever overleggen van voor gezien respectievelijk akkoord getekende (kopieën) van: 1. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een uitvoeringsinstelling sociale zekerheid, voor zover de bedrijfsvereniging die verstrekt; 2. zijn vestigingsvergunning, voor zover vereist.

D. op eigen initiatief wekelijks een staat te overhandigen bevattende de namen van alle werknemers die door hem van week tot week in het werk zijn gesteld met vermelding van: 1. de gewerkte uren; 2. naam-, adres- en woonplaatsgegevens; 3. geboortedatum; 4. nationaliteit; 5. als dat van toepassing is: de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie.

E. op eigen initiatief bij de uitlening van een uitzendkracht een kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht aan opdrachtgever te verstrekken;

F. op eerste verzoek van de opdrachtgever de verzamelloonstaat - in kopie - ter inzage te verstrekken;

G. telkenmale op eerste verzoek van de opdrachtgever een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting zoals bedoeld in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en);

H. zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de principaal voor uitbreidingen of wijzigingen van het werk van de opdrachtgever;

I. de opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem ingezette arbeidskracht(en) zich strikt houd(en)(t) aan alle (bouwplaats)regels en veiligheidsvoorschriften, zoals die voortvloeien uit de wet en het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan van de opdrachtgever voor het project (“V&G deelplan”). De opdrachtnemer dient een ingevuld en ondertekend V&G deelplan te verstrekken op het werk aan de realisatiemanager van de opdrachtgever tijdens de startbespreking, afgestemd op het V&G plan van opdrachtgever.

J. de opdrachtnemer draagt zorg voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede de keuring van kritisch materieel (materieel en middelen als opgenomen in de VGM Checklist Aannemers V.C.A.). De opdrachtnemer verzorgt of neemt deel aan toolboxmeetings (periodieke veiligheidsinstructies) en draagt zorg voor het uitvoeren en naleven van de regels en voorschriften welke voor het werk van toepassing zijn. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen aan opdrachtnemer indien werknemers van opdrachtnemer zich niet aan deze verplichting houden.

K. door de opdrachtnemer op het werk te werk gestelde arbeidskrachten zullen door of namens de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en instructies terzake opvolgen.

L. arbeidsomstandigheden en veiligheid op en rond de werkplek terstond en nauwgezet opvolgen, evenals dergelijke aanwijzingen en instructies, afkomstig van de Arbodienst, de Arbeidsinspectie en van eventueel door de opdrachtgever ingeschakelde externe adviseurs.

M. de voorman c.q. uitvoerder van de opdrachtnemer moet zich melden voor aanvang van de werkzaamheden bij de realisatiemanager van de opdrachtgever op het project, waarna de voorman c.q. uitvoerder van de opdrachtnemer wordt geïnstrueerd over de geldende gedragsregels en eventueel aanvullende eisen die gelden voor het project. Bij niet nakoming door de opdrachtnemer of door de arbeidskracht van één of meer van de in dit lid omschreven verplichtingen of gedragingen, heeft de opdrachtgever het recht die arbeidskrachtuitzendkracht van het project c.q. het werk weg te sturen en hem verdere toegang te ontzeggen, naast het opleggen van een (al dan niet geldelijke) sanctie.

4.2 De opdrachtnemer garandeert en staat er tevens voor in:

A. dat alle door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden uitsluitend door bij de opdrachtnemer in dienst zijnde personeel zullen worden uitgevoerd;

B. dat desbetreffende personeelsleden beschikken over de benodigde diploma’s, vergunningen en dergelijke; Pagina 2 van 6

C. dat desbetreffende werknemers, voor zoveel niet-Nederlanders, beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen en verblijfstitels;

D. dat loonheffing en premies uitsluitend zullen worden betaald met de bedragen die terzake door de opdrachtgever op de G-rekening van de opdrachtnemer zijn betaald, dan wel andere bedragen die – rechtens correct – op de G-rekening van de opdrachtnemer zijn betaald;

E. dat de werknemers van de opdrachtnemers voldoen aan de wet op de identificatieplicht, waarbij de opdrachtnemer er voor moet zorgen dat de werknemers geldige identificatiebewijzen als bedoelde in desbetreffende wet en eventuele andere bewijsstukken als hiervoor weergegeven bij zich hebben;

F. dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de toepasselijke fiscale, sociale en andere wetgeving ten opzichte van de werknemers volledig nakomt;

G. dat geen zwarte lonen worden uitbetaald;

H. dat alle werknemers die voorkomen op de manurenstaat in de loonadministratie van de opdrachtnemer zijn opgenomen en tevens dat de in de urenstaten vermelde aantal uren, het werkelijke aantal gewerkte uren zijn;

I. dat geen onverantwoord hoge nettolonen worden uitbetaald;

J. dat de verplichtingen ter bescherming van de crediteuren zijn nagekomen, zoals juiste inschrijving in handelsregister, naleven van de boekhoudverplichtingen en minimale stortingen aandelenkapitaal en dergelijke;

K. dat de administratie van de opdrachtnemer deugt en geen verwijtbaarheden met betrekking tot de WKA bevat;

L. dat de loonadministratie en alle op de overeenkomst betrekking hebbende gegevens gedurende minimaal 10 jaar worden bewaard;

M. dat alle originele documenten en bewijsstukken op eerste verzoek kunnen worden ingezien, respectievelijk kosteloos worden toegezonden;

N. dat haar werkzaamheden zodanig zijn verzekerd, dat schade, welke dan ook, door de opdrachtnemer of diens werknemers c.q. derden die voor de opdrachtnemer werken wordt veroorzaakt, door deze verzekering aan de opdrachtgever worden vergoed. De opdrachtnemer is voorts verplicht zich deugdelijk te verzekeren voor aansprakelijkheid, ongevallen, etc.;

5. WET ARBEID VREEMDELINGEN

5.1 Indien opdrachtnemer voor het werk vreemdelingen – in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) – als arbeidskrachten inzet, dient opdrachtnemer vóór aanvang van de werkzaamheden bij opdrachtgever de identiteit aan te tonen van de betreffende arbeidskracht: a. naam-, adres- en woonplaatsgegevens; b. geboortedatum; c. soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur; d. als dat van toepassing is: de aanwezigheid van een A1/E101-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie.

5.2 De opdrachtnemer dient zich te houden aan alle voorschriften die voortvloeien uit de Wet op de identificatieplicht (Wid) en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). De opdrachtnemer dient zijn werknemers te wijzen op hun verplichtingen conform het bepaalde in de Wet op de identificatieplicht opdat zij bij controles direct kunnen identificeren.

5.3 De opdrachtnemer dient zijn werknemers die gelden als vreemdelingen in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) er op te wijzen dat zij zich op hun eerste werkdag met hun originele en geldige identiteitsdocument bij de opdrachtgever dienen te melden. De opdrachtgever zal alsdan de reeds aanwezige identiteitsgegevens controleren met de getoonde identiteitsdocumenten.

5.4 De opdrachtnemer is ermee bekend en zal dit nadrukkelijk voorleggen aan zijn arbeidskrachtuitzendkrachten dat de opdrachtgever controles zullen uitvoeren naar de aanwezigheid van identiteitsdocumenten en tewerkstellingsvergunningen. De opdrachtnemer is verplicht mee te werken aan deze controles door de opdrachtgever. De opdrachtnemer is er voorts mee bekend dat door hem tewerkgestelde personen van wie de vereiste informatie ontbreekt, de toegang tot het werk zal worden ontzegd. Voor zover de opdrachtgever hierdoor schade lijdt, zal deze schade volledig op opdrachtnemer worden verhaald.

5.5 Het gestelde in dit artikel geldt niet alleen ten aanzien van de eigen werknemers van opdrachtnemer maar geldt tevens voor zover opdrachtnemer werknemers inleent dan wel anderszins werknemers van derden inzet.

5.6 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden als gevolg van het feit dat opdrachtnemer zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel. Alle boetes opgelegd aan de opdrachtgever of “voorliggers”/opdrachtgevers in de keten zijn door opdrachtnemer verschuldigd en worden verhaald.

6. WERKWIJZE EN UITVOERING

6.1 De volgorde van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden dient geheel te passen binnen een door de opdrachtgever aan te geven werkschema. De volgorde van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden kan door de opdrachtgever worden bepaald en gewijzigd. De opdrachtnemer dient zijn opdracht uit te voeren in overeenstemming met de voortgang van de hoofdaannemingsovereenkomst en naar de eisen, welke in verband met deze voortgang kunnen worden gesteld, een en ander ter beoordeling van opdrachtgever. De opdrachtnemer dient zijn werktijden aan te passen aan de werktijden van de opdrachtgever. Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid dan wel krachtens cao voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor de opdrachtnemer en zijn personeelsleden, die werkzaamheden uitvoeren op het werk. Dit laatste geldt eveneens indien door staking bij de opdrachtgever of bij derden, daaronder begrepen de principaal, niet van de diensten van de opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco werk. Het transport en het aflaadrisico zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Tenzij anders is bepaald is het transport op de bouwplaats van de door de opdrachtnemer te verwerken materialen eveneens voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

6.3 De leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip te geschieden/plaats te vinden dan wel overeenkomstig het door de opdrachtgever vastgestelde schema, zijnde fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd is de opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden alle daardoor door de opdrachtgever geleden schade op eerste verzoek te vergoeden.

6.4 Materialen kunnen slechts na goedkeuring door de opdrachtgever door oplevering van het werk, als definitief door de opdrachtgever als afgenomen worden beschouwd. Indien de geleverde materialen, wat kwaliteit, afmeting, toleranties, hoedanigheden enz. betreft, niet aan de overeengekomen eisen beantwoorden, heeft de opdrachtgever zonder tot ingebrekestelling gehouden te zijn, zonder rechterlijke tussenkomst, en onder voorbehoud van al onze verdere rechten, het recht de geleverde materialen te retourneren en de opdracht naar keuze van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te annuleren.

6.5 Levering c.q. uitvoering van meer of minder wordt slechts geaccepteerd, indien uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van de opdrachtgever.

6.6 De opdrachtnemer is verplicht de ondergrond waarop hij voortbouwt tevoren te inspecteren en vóór start uitvoering, de opdrachtgever er schriftelijk op te wijzen indien en voor zoveel desbetreffende ondergrond voor het door de opdrachtnemer uit te voeren werk/de te verrichten levering, onvoldoende deugdelijk zou zijn. Een dergelijke waarschuwing kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Aanvang van het werk zonder het verstrekken van een dergelijke schriftelijke waarschuwing geldt tussen partijen als een volledige aanvaarding van de deugdelijkheid van de ondergrond, en wel als vaststelling tussen partijen waaraan niet meer kan worden getornd.

6.7 De opdrachtnemer neemt waar nodig en mits van toepassing, HACCP normen en voorschriften omtrent legionella in acht; en dient waterinstallaties op te leveren conform de wettelijke/in de branche toepasselijke voorschriften.

7. UITBESTEDING, INLENING

7.1 De opdrachtnemer is niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“ingeleende”) arbeidskrachten dan na vooraf van de opdrachtgever verkregen schriftelijke goedkeuring. Bij inlening van arbeidskrachten als in dit lid bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorwaarden strikt na te leven om gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de opdrachtgeversaansprakelijkheid. Te dezer zake geldt de vrijwaringsverplichting van de opdrachtnemer.

7.2 Het is de opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – over te dragen of uit te besteden aan een derde. De opdrachtnemer dient vervolgens van de opdracht een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van deze overeenkomst deel uit te maken, zodanig dat de opdrachtgevende opdrachtnemer daarin de positie inneemt van de opdrachtgever en de opdrachtnemende opdrachtnemer die van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer het werk na verkregen toestemming opdraagt aan een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken, in dier voege dat de opdrachtgevende opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van de opdrachtgever en de opdrachtnemende leverancier/onderaannemer die van de opdrachtnemer. Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft. Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, is hij verplicht de gestelde administratieve en wettelijke voorschriften strikt na te leven om gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de ketenaansprakelijkheid (artikel 35 Invorderingswet 1990). Te dezer zake geldt de vrijwaringverplichting van de opdrachtnemer.

8. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN

8.1 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke bij de uitvoering van het werk behoren te worden nageleefd en in acht genomen daaronder met name de Arbowet en Veiligheidswet en de daarop gebaseerde nadere wettelijke bepalingen begrepen.

8.2 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen en naleven van veiligheidsmaatregelen en voormelde wettelijke bepalingen voor zover van toepassing of verband houdend met op het door hem aangenomen werk of uit te voeren werk.

8.3 De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever om aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke cao stipt na te leven.

9. KEURING VAN HET WERK

9.1 De opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals die door de principaal en/of zijn principalen en/of de bouwdirectie zijn of worden gesteld. Inspectie of goedkeuring of aanvaarding of termijnbetaling ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid.

9.2 In geval van afkeuring zal de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan in kennis stellen. De opdrachtnemer zal het afgekeurde werk of een onderdeel daarvan op eerste verzoek van de opdrachtgever herstellen of vervangen, zonder dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer tot enige (extra) vergoeding gehouden zal zijn, Pagina 3 van 6 onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om de eventueel voor de opdrachtgever of voor derden ontstane schade, vertragingsschade daaronder begrepen, integraal te vergoeden.

9.3 Bij afkeuring van werk of een onderdeel daarvan heeft de opdrachtgever het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs of een gedeelte van een aannemingssom op te schorten, onverlet de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot vergoeding van verdere schade welke de opdrachtgever ten gevolge van afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden.

9.4 De opdrachtgever zal de objecten waaraan of waarop of waarin de opdrachtnemer de door hem uit te voeren werkzaamheden moet verrichten schoon aan de opdrachtnemer ter beschikking stellen. De opdrachtnemer is verplicht om na en gedurende de uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden, deze objecten schoon te houden en schoon op te leveren, emballage en puin en afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als voortvloeiend uit de diverse (milieu)wetten.

9.5 In de prijs van de opdrachtnemer zijn eveneens begrepen de kosten van, zoveel mogelijk, gescheiden, afvoer en/of verwerking respectievelijke verwijdering en/of opslag van alle afvalstoffen die voortkomen uit de werkzaamheden van de opdrachtnemer.

9.6 Het is opdrachtnemer verboden voor de verwerking, verwijdering van afvalstoffen gebruik te maken van containers, afvalbakken en dergelijke die door de opdrachtgever worden gebruikt. De opdrachtnemer dient zelfstandig te voorzien in het, zoveel mogelijk, gescheiden, verwijderen, verwerken of anderszins doen afvoeren van afvalstoffen. De opdrachtnemer is verplicht ten behoeve van het gescheiden, verwijderen, verwerken of anderszins doen afvoeren en/of opslaan van afvalstoffen gebruik te maken van afsluitbare containers. De containers moeten niet toegankelijk zijn voor anderen dan de opdrachtnemer gedurende de tijd dat de opdrachtnemer en/of zijn personeelsleden niet op het werk aanwezig is.

9.7 Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken bericht de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk hoe en op welke wijze hij de uit zijn werkzaamheden voortvloeiende afvalstoffen zal verwijderen respectievelijk afvoeren en/of verwerken en/of opslaan zulks ter goedkeuring van de opdrachtgever. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan voor afvoer en verwijdering van afvalstoffen voortkomende uit de hem opgedragen werkzaamheden te deponeren in en/of te doen verwijderen door middel van vuilafvoercontainers, welke de opdrachtgever hebben doen plaatsen tenzij de opdrachtnemer tevoren schriftelijk toestemming heeft verkregen tot gebruik van de vuilafvoercontainers.

9.8 De opdrachtnemer is voorts verplicht alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken de opdrachtgever een overzicht te verschaffen van de uit zijn werkzaamheden voortvloeiende afvalstoffen.

9.9 Indien de opdrachtnemer afvalstoffen zelf verwerkt, verwijdert of opslaat dient hij voor eigen rekening en risico zich te voorzien van de benodigde vergunningen en deze aan de opdrachtgever te overleggen alvorens met zijn werkzaamheden een aanvang te maken.

9.10 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever afschriften te verstrekken van alle benodigde meldingsformulieren/keuringsrapporten in het kader van milieuwetgeving/bouwwetgeving. De opdrachtgever is gerechtigd betaling op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen ter zake.

10. BETALING

10.1 De opdrachtgever betaalt pas zodra het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door de opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd en nadat de opdrachtnemer de opdrachtgever desgevraagd heeft aangetoond dat deze in het werk gestelde werknemers het hun toekomende heeft betaald.

10.2 Alle betalingen gelden als voorschotbetalingen totdat het werk door de principaal zal zijn goedgekeurd en aan de principaal is opgeleverd. De opdrachtgever heeft telkens het recht om terug te komen op eerdere betalingen, niettegenstaande overhandiging van door of namens de opdrachtgever ondertekende werkbonnen. Aan de werkbonnen kan geen enkel recht van de zijde door de opdrachtnemer worden ontleend. De opdrachtgever is nimmer tot meer verplicht jegens de opdrachtnemer, dan de principaal dat jegens de opdrachtgever is.

10.3 De opdrachtgever heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing c.q. loon, waarvoor de opdrachtgever volgens de Wet Ketenaansprakelijkheid c.q. rechtstreekse aansprakelijk zijn aan de opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. In geval de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt is de opdrachtnemer verplicht de nadere regels als bedoeld in de toepasselijke wetten en de Invorderingswet stipt na te komen. De opdrachtnemer is verplicht alvorens met het werk aan te vangen, dan wel voorbereiding voor de uitvoering te treffen, met de opdrachtgever en gebruikers/eigenaren van desbetreffende onroerende zaken waaraan wordt gewerkt, overleg te plegen omtrent aanvang aard en duur van het werk.

10.4 De opdrachtnemer is verplicht hinder aan gebruikers/huurders/eigenaren en omwonenden van het gebouw, alsmede van de roerende zaak waaraan wordt gewerkt, respectievelijk schade aan derden, te voorkomen.

10.5 De opdrachtnemer wordt geacht het werk compleet uit te voeren, zodat alle noodzakelijke transport en andere ondersteunende werkzaamheden zoals graaf-, straat- , boor-, hak- en breekwerk in de prijs zijn begrepen, alsmede aanwerken, aanhelen, afwerken, schilderen en dergelijke en verwijderen van vuil, bouwvuilverpakkingen.

10.6 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde de opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loon/heffingsloon, WAV boetes, overige boetes, dwangsommen, etc. van de aanneemsom in te houden en zo nodig namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken UVI c.q. de ontvanger der belastingen c.q. personeel te voldoen

10.7 In gevallen als in dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever door betaling hiervan jegens de opdrachtnemer gekweten voor zover het deze bedragen betreft.

10.8 De opdrachtnemer is gehouden om binnen twee weken na de oplevering van het werk zijn rekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij de opdrachtgever in te dienen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op de opdrachtgever te hebben prijsgegeven.

10.9 Betalingen op facturen kunnen, onverminderd het vorenstaande, eerst geschieden, nadat de door de opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde kopie van de overeenkomst c.q. het opdrachtformulier door de opdrachtgever is terugontvangen.

10.10 Indien te late betaling van de facturen van de opdrachtnemer te wijten is aan niet of te late retourzending van de door de opdrachtnemer ondertekende kopie van de overeenkomst c.q. het opdrachtformulier, blijft de opdrachtgever gerechtigd de overeengekomen betalingskorting toe te passen.

10.11 Alle prijzen zijn vast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen in de overeengekomen prijzen, lonen en materialen, door welke oorzaak dan ook, met uitzondering van wijzigingen in de omzetbelastingtarieven, worden niet verrekend tenzij zulks bij het aangaan van de overeenkomst anders werd bepaald. Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW is nadrukkelijk uitgesloten. Alle prijsverhogingsrisico’s zijn verdisconteerd.

10.12 De opdrachtgever is gerechtigd, te allen tijde zonder verdere reden, de verplichting jegens de opdrachtnemer op te schorten totdat deze voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zulks naar uitsluitend inzicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever is bovendien te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtnemer op te zeggen, waarbij de opdrachtnemer tot geen enkele schadevergoeding gerechtigd is, waarvan afstand is gedaan door ondertekening van de overeenkomst met de opdrachtgever. Alsdan zal worden afgerekend naar de feitelijke stand van het werk, op basis van de nettoprijzen uit de begroting van de opdrachtnemer, verminderd met de kosten van het gereedmaken van het werk door de opdrachtgever. Tot meer of andere verplichtingen is de opdrachtgever niet gehouden.

10.13 De opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep op vergoeding toe wegens kostenverhogende omstandigheden, in geval de opdrachtgever dat beroep ook heeft op de principaal en niet eerder dan nadat de opdrachtgever de vergoeding van de principaal heeft ontvangen.

11. FACTURERING

11.1 Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de betaling uiterlijk 45 dagen nadat de desbetreffende factuur door de opdrachtgever is ontvangen door de opdrachtgever geschieden.

11.2 De factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting 1968 en - indien van toepassing - artikel(en) 34 en/of 35 van de Invorderingswet 1990. De opdrachtnemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: - het contractnummer dat op het werk betrekking heeft; - het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft; - het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; - de omvang en de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag; - naam en adres en woonplaats van de opdrachtnemer; - een opgave tot de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting, die al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.

11.3 De factuur dient te worden vergezeld door een door de realisatiemanager op het werk dan wel een van zijn plaatsvervangers namens de opdrachtgever ondertekende werkbon, waarop duidelijk staat omschreven welk werk is verricht en welke leveringen zijn verricht, en/of manurenstaten van de werknemers van de opdrachtnemer die voor het ten deze aan de orde zijnde werk in die periode voor hem hebben gewerkt onder uitdrukkelijke overlegging van alle benodigde gegevens ter vaststelling van hun identiteit zoals bedoeld in artikel 4.1 sub d.

11.4 In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer slechts de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de opdrachtnemer wordt voldaan.

11.5 In geval de opdrachtnemer in verzuim is met de volledige betaling van door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen dan is de opdrachtnemer aan de opdrachtgever (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet: a) Voor zover de opdrachtnemer niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de opdrachtnemer wordt voldaan. b) Voor zover de opdrachtnemer handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 ex btw voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

12. VERBOD VAN CESSIE EN VERPANDING

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is het de opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen die de opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst met de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen (waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor de opdrachtgever ingevolge de wet aansprakelijk is) met verbintenisrechtelijk, noch met goederenrechtelijk effect als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.

13. VERHAAL EN COMPENSATIE

13.1 De opdrachtgever is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen, met hetgeen hij zelf of één van de overige zuster- c.q. dochtermaatschappijen van de opdrachtgever, dan wel een minderheidsdeelneming hetzij combinatie waarin opdrachtgever dan wel een zuster- c.q. dochtermaatschappij uit het concern van de opdrachtgever deelneemt van de opdrachtnemer te vorderen heeft, ook uit hoofde van enige andere overeenkomst. De opdrachtgever is daarbij niet gebonden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verhouding tussen hetgeen op de G-rekening en hetgeen op de gewone rekening van de opdrachtnemer gestort dient te worden en is mitsdien gerechtigd de in compensatie te brengen vordering geheel of in de door zijn gewenste omvang te compenseren met hetgeen hij ten gunste van de gewone rekening van de opdrachtnemer verschuldigd is.

13.2 Indien de opdrachtgever na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belasting en premies, boetes en/of dwangsommen door de opdrachtnemer of na hem komende opdrachtnemers, deze belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft de opdrachtgever ten belope van het gehele bedrag dat door de opdrachtgever is voldaan, verhaal op de opdrachtnemer. Het voorgaande geldt ook voor het geval als opgenomen in artikel 7:658 lid 4 BW.

13.3 Door voldoening door de opdrachtgever aan onze verplichting ingevolge de bij opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaarden jegens de werknemers van onze opdrachtnemer heeft de opdrachtgever op de opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door de opdrachtgever te dezer zake is voldaan vermeerderd met kosten welke, zonder dat de opdrachtgever enig bewijs behoeft bij te brengen, worden vastgesteld op 10% van het aldus door de opdrachtgever betaalde.

14. AFWIJKINGEN VAN HET BESTEK/DE OPDRACHT/DE HOOFDAANNEMINGSOVEREENKOMST

Afwijkingen van het bestek/de opdracht/de overeenkomst hetzij de hoofdaannemingsovereenkomst, van eventuele wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop, zullen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever alleen verrekenbaar zijn voor zover zulks in de opdracht c.q. overeenkomst of nader schriftelijk uitdrukkelijk vooraf verrekenbaar is gesteld. Verrekening geschiedt alsdan op de wijze als daarbij uitdrukkelijk bepaald. Iedere bijschrijving door opdrachtnemer op de overeenkomst is pas geldig nadat dit expliciet en schriftelijk door opdrachtgever is verklaard aan de opdrachtnemer.

15. VERVANGING/ONTBINDING/OPZEGGING

15.1 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de uitvoering van de door de opdrachtnemer te verrichten leveringen of werkzaamheden zodanig geschiedt, dat vertraging in de bouw of een gedeelte daarvan ontstaat of dreigt te ontstaan, is de opdrachtgever – behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer – bevoegd de verdere uitvoering der leveringen en werkzaamheden zelf of door een ander te doen verrichten, indien de opdrachtnemer naar onze mening na laat de voortgang van de levering en de werkzaamheden op afdoende wijze te bespoedigen, respectievelijk deze naar de overeenkomst voort te zetten en/of te voltooien. Een ingebrekestelling is niet nodig, noch verzuim aan de zijde van de opdrachtnemer. Onze enkele mededeling dat zulks aan de orde is, is voldoende voor het vastgesteld zijn van een onvoldoende prestatie van de opdrachtnemer.

15.2 Elke tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen termijn voor de nakoming door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen is een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele verstrijken van de termijn is de opdrachtnemer in verzuim. Door de opdrachtgever aan opdrachtnemer gestuurde aanmaningen doen daaraan niet af.

15.3 De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de opdrachtnemer gericht schrijven zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, zulks onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht tot schadevergoeding, in de volgende gevallen: a. indien een of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of worden nageleefd; b. indien de overeengekomen levertermijn wordt overschreden of indien reeds voor het verstrijken van die termijn duidelijk is, dat deze termijn zal worden overschreden dan wel de opdrachtgever van mening is dat een termijnoverschrijding dreigt; c. indien door of vanwege de opdrachtnemer, diens vertegenwoordigers, onderaannemers of onder hem ressorterend personeel enige gift of belofte in welke vorm ook zal zijn gedaan of aangeboden aan personeel, ressorterende onder de opdrachtgever of onze opdrachtgever; d. indien de opdrachtnemer een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of wordt aangevraagd of wordt uitgesproken, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld en ingeval van een prepack/stille bewindvoering, dan wel enig deel van zijn vermogen wordt beslagen/geëxecuteerd of soortgelijke maatregelen of naar de mening van opdrachtgever aannemelijk is dat opdrachtnemer zijn verplichtingen niet meer na kan of zal komen; e. indien opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; f. indien de principaal de hoofdaannemingsovereenkomst met de opdrachtgever ontbindt hetzij opzegt;

15.4 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding heeft de opdrachtgever, onverminderd zijn recht op schadevergoeding het recht: a. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken en/of het reeds uitgevoerde werk voor rekening van de opdrachtnemer naar hem terug te sturen respectievelijk af te breken en de voor deze zaken respectievelijk dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen. b. na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zelf of door derden te doen voltooien voor rekening en risico van de opdrachtnemer. c. het op het bouwwerk aanwezige door de opdrachtnemer gebruikte hulpmateriaal/materieel zoals steigers, hijsinrichtingen, mortelmolens, transportwerktuigen e.d. voor voltooiing van het door de opdrachtnemer aangenomen werk te gebruiken of doen gebruiken zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn. De vorderingen die de opdrachtgever ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schaden en kosten zijn terstond geheel opeisbaar. In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en met verrekening van hetgeen de opdrachtgever toekomt als (schade)vergoeding. Ontbindt opdrachtgever de overeenkomst op grond van het in artikel 15.3 a. t/m e. bepaalde, dan is opdrachtnemer een boete verschuldigd van 10% van de aanneemsom, naast het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade.

15.5 De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtnemer op te zeggen; alsdan wordt afgerekend op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en met verrekening van hetgeen de opdrachtgever eventueel mocht toekomen als (schade)vergoeding.

15.6 In het geval van ontbinding c.q. opzegging heeft de opdrachtnemer maximaal recht op vergoeding voor deugdelijk uitgevoerd werk en geleverde materialen. Alle andere vergoedingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

15.7 De opdrachtnemer ziet ten gunste van de opdrachtgever af van zijn opschortingsrecht meer in het bijzonder het retentierecht c.q. het recht het werk in onvoltooide staat te beëindigen, op welke grondslag ook.

16. GARANTIE/CONCURRENTIE/PUBLICITEIT

16.1 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van zijn prestatie gedurende een termijn van minimaal 12 maanden na oplevering, onvoorwaardelijk.

16.2 Indien de opdrachtgever een beroep op enige garantie doet, is de opdrachtnemer verplicht te bewijzen dat hij deugdelijk heeft gepresteerd, dit in nadrukkelijke afwijking van hetgeen ter zake in paragraaf 22 UAV 2012 is bepaald, voor zover deze van toepassing is verklaard.

16.3 De in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde garanties gaan in vanaf de dag van oplevering van het werk door de opdrachtgever aan de principaal van het betreffende onderdeel van het werk.

16.4 Onverminderd de overige aanspraken van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening op eerste aanzegging van en in overleg met de opdrachtgever zo spoedig mogelijk herstellen. Onder het herstel vallen niet alleen eventuele benodigde leveringen maar ook de daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden.

16.5 Indien de opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling het gebrek niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, is de opdrachtgever gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving, het ter zake nodige op kosten van de opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren. De opdrachtgever is gerechtigd deze kosten te verhalen op de opdrachtnemer.

16.6 Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende gedeelte van het geleverde de overeengekomen garantie opnieuw in.

16.7 Na het verstrijken van de op grond van dit artikel toepasselijke garantietermijn, blijft de opdrachtnemer aansprakelijk voor verborgen gebreken conform de UAV 2012 voor zover deze van toepassing is verklaard, tenzij de Woningborg-voorwaarden van toepassing zijn, alsdan geldt de termijn conform de Woningborg.

16.8 Het is opdrachtnemer, diens vertegenwoordigers, onderaannemers of onder hem ressorterend personeel verboden enige giften of beloften in welke vorm dan ook te doen aan personeel of ondergeschikten of door de opdrachtgever ingeschakelde partijen, dan wel de principaal hetzij onze opdrachtgevers. Constatering van de feiten als hiervoor verwoord, geven de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, op te zeggen.

16.9 De opdrachtnemer zal zich onthouden van het op enigerlei wijze, al dan niet voor publiciteitsdoeleinden, doen van mededelingen aan derden met betrekking tot de overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Bij veronachtzaming van deze bepaling, kan de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos worden ontbonden.

16.10 De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen opdrachtnemer bekend is gemaakt of zal worden in het kader van de overeenkomst, behoudens algemeen bekende en/of voor eenieder toegankelijke informatie. Deze geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. Bij veronachtzaming van deze bepaling, kan de overeenkomst zonder schadevergoeding door de opdrachtgever worden ontbonden. De opdrachtnemer zal de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeel en/of door hem ingeschakelde derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten. Deze bepaling geldt op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van EUR 50.000,- per overtreding en verder EUR 5.000,- per kalenderdag dat de overtreding niet wordt gerectificeerd, met een maximum van EUR 100.000,- per overtreding.

17. (INTELLECTUELE) EIGENDOM

17.1 De tot de overeenkomst behorende bijlagen, alsmede de tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, modellen, werkwijzen e.d., computerbestanden en andere informatiedragers (al dan niet van elektronische aard), die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer heeft verstrekt, of die de opdrachtnemer voor de opdracht heeft gemaakt of laten maken, of die de opdrachtnemer, in samenwerking met of in opdracht van de opdrachtgever heeft ontwikkeld, blijven of worden eigendom van de opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtgever te worden geretourneerd c.q. gezonden, voor rekening van de opdrachtnemer.

17.2 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan van de in het vorige lid bedoelde zaken gebruik te maken op een andere wijze dan het gebruik ten behoeve van en als voorzien in de overeenkomst. Het gebruik van bedoelde zaken is geheel voor risico van de opdrachtnemer.

17.3 De opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken uiterlijk bij de levering van de zaken/oplevering van het werk aan de opdrachtgever ter beschikking stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever de betaling kan opschorten, totdat deze door hem zijn ontvangen.

17.4 De rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, rechten als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, octrooirechten, en daarvan afgeleide rechten die rusten op de (van de overeenkomst deel uitmakende) stukken), alsmede de op de opgenoemde bescheiden, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, komen aan de opdrachtgever met uitsluiting van ieder ander toe.

17.5 De opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, door het sluiten van de overeenkomst de hiervoor bedoelde rechten van intellectuele eigendom over aan de opdrachtgever.

17.6 De opdrachtnemer heeft naast de prijs die hij voor de opdracht van de opdrachtgever ontvangt geen recht op (extra) vergoeding voor en in verband met de overdracht van de in het eerste lid genoemde rechten.

17.7 De opdrachtgever geldt als maker of ontwerper van de in dit artikel bedoelde zaken.

17.8 De opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom van derden zal opleveren. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever zonder enige beperking voor aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten. De uit dit lid voortvloeiende verplichtingen van de opdrachtnemer blijven ook na beëindiging van de overeenkomst voortduren.

17.9 De eigendom van te leveren of te vervaardigen zaken wordt geacht reeds op de opdrachtgever te zijn overgegaan, zodra de opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd. In alle andere gevallen gaat de eigendom van het geleverde op de opdrachtgever over op het moment van goedkeuring na levering, zodra het geleverde op de overeengekomen plaats van levering door de opdrachtgever in ontvangst is genomen. Het geleverde is voor risico van de opdrachtnemer tot het moment dat het door de opdrachtgever in ontvangst is genomen.

17.10 In de gevallen waarin schriftelijk is overeengekomen dat de eigendom van de zaken reeds vóór levering en goedkeuring overgaat, zal de opdrachtnemer de zaken als een goed huisvader voor de opdrachtgever houden en op voor derden herkenbare wijze individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van de opdrachtgever. Een zodanige eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van de te leveren of vervaardigde zaken. Het geleverde is voor risico van de opdrachtnemer tot het moment dat het door de opdrachtgever in ontvangst is genomen.

17.11 Ingeval zaken teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op de opdrachtgever te zijn overgegaan.

17.12 De opdrachtnemer ziet uitdrukkelijk af van enig recht op reclame.

18. AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VRIJWARING DOOR OPDRACHTNEMER

18.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade en kosten die de opdrachtgever en derden, daaronder mede begrepen onze principaal, ten gevolge van enige niet juiste prestatie, handeling, een en ander in de meest ruime zin des woords, alsmede onrechtmatige daad van de opdrachtnemer mocht lijden. De opdrachtgever is gerechtigd tot verrekening van bedoelde schade en kosten.

18.2 De opdrachtnemer neemt zelfstandig de Arbowet (en alle overige arbeidsomstandigheden gerelateerde wetten, regels en voorschriften, hoe dan ook genaamd) in acht; indien zulks niet geschiedt, is de opdrachtgever in ieder geval niet aansprakelijk. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijk ter zake.

18.3 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van de principaal en/of derden wegens het niet naleven door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet, in het bijzonder van overheidswege gegeven met betrekking tot lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale lasten, belastingen enz., alsmede wegens onze mogelijke aansprakelijkheid jegens derden, waaronder maar niet uitsluitend, ingevolge artikel 6:171 BW, op verbeurte van een direct op het moment dat de opdrachtnemer ten opzichte van derden niet aan de hier bedoelde verplichtingen voldoet, onmiddellijk opeisbare en niet voor korting of compensatie of rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per geval, of, zo dat meer is gelijk aan het bedrag waarvoor de opdrachtgever als hoofdaannemer door derden, bijvoorbeeld de belastingdienst, bedrijfsvereniging, Inspectie SZW of werknemers van de opdrachtnemer uit hoofde van, bijvoorbeeld, de toepasselijke CAO, de Wet op de Loonbelasting, de Wet Ketenaansprakelijkheid en/of de Wet Arbeid Vreemdelingen worden aangesproken onverminderd de opdrachtgever recht op meerdere of nadere schadevergoeding. De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid om alle aan de opdrachtgever en/of onze opdrachtgever opgelegde boetes welke ook, te verhalen en in compensatie te brengen met het bedrag dat de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen verkrijgt.

18.4 De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtnemer of diens personeel c.q. zelfstandige hulppersonen lijden, behoudens in geval van door de opdrachtnemer aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtgever of haar personeel.

18.5 Elke vordering jegens de opdrachtgever vervalt door het enkele verloop van één jaar. Deze vervaltermijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de opdrachtnemer met eventuele schade bekend is geworden.

18.6 Indien de overeenkomst is gesloten tussen de opdrachtgever en twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit die overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze opdrachtnemers en (rechts)personen steeds voor het geheel hoofdelijk jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

19. GESCHILLEN

19.1 Alle geschillen, welke naar aanleiding van de overeenkomst en/of de uitvoering daarvan mogen rijzen en hetgeen daaruit voortvloeit, zullen, alleen en uitsluitend worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor het ondertekenen van deze overeenkomst gelden. Alle kosten van arbitrage, het honorarium en de reis- en verblijfkosten van de arbiters, komen ten laste van de partij, welke daarvoor door het scheidsgerecht wordt aangewezen; de kosten worden door het scheidsgerecht bij zijn uitspraak bepaald. In het geval opdrachtnemer een consument is, heeft deze steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de gewone rechter.

19.2 Indien opdrachtgever een procedure aanhangig wil maken, moet hij – in het geval opdrachtnemer consument is – de opdrachtnemer bij aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor diens schriftelijk bericht of hij het geschil door de Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de gewone rechter beslecht wil hebben.

19.3 Opdrachtgever is gebonden aan de door de opdrachtnemer – in het geval deze consument is - gemaakte keuze. Maakt de betreffende opdrachtnemer binnen de gestelde termijn geen keuze dan heeft opdrachtgever de vrijheid te kiezen voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de gewone rechter.

20. SCHADE EN VERLIES VAN GEHUURDE ZAKEN

20.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de opdrachtnemer voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan opdrachtgever te worden gemeld.

20.2 De opdrachtnemer is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

20.3 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de opdrachtnemer verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan opdrachtgever te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is opdrachtnemer verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan opdrachtgever te overleggen.

20.4 In het geval het een ontvreemde zaak c.q. ontvreemde zaken betreft, geldt de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd volgens de overeenkomst.

20.5 Indien de opdrachtnemer verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan opdrachtgever te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor een brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.

20.6 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de opdrachtnemer zich de schade aan opdrachtgever te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de opdrachtnemer zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door opdrachtgever geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

20.7 Voor vermiste zaken, waarvoor door opdrachtgever reeds de dagwaarde aan de opdrachtnemer is doorbelast en die later alsnog door de opdrachtnemer wordt gevonden en geretourneerd, is de opdrachtnemer de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door opdrachtgever in mindering gebracht op de aan de opdrachtnemer te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

20.8 De door of namens opdrachtgever gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de opdrachtnemer wordt uitgevoerd, door een door opdrachtgever aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door opdrachtgever wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door opdrachtgever.

20.9 De opdrachtnemer wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

20.10 Opdrachtgever verklaart dat er ten behoeve van WAM- plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de opdrachtnemer, die opdrachtgever dient te vrijwaren, komt evenwel: a. schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade; b. het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico; c. schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade. Pagina 6 van 6 d. boetes, bekeuringen en/of kosten voor opdrachtgever, die voortvloeien uit het door de opdrachtnemer (of diens personeel/ hulppersonen/ andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel; e. schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

21. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

21.1 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle mogelijke aanspraken van de Belastingdienst en/of het UWV tot betaling van de beloning en/of de inhouding en/of afdracht van loonbelasting en/of sociale premies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel) en/of bijdrage Zorgverzekeringswet inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten en administratieve boetes, in verband met de op grond van de overeenkomst en/of de bij opdrachtnemer in dienst zijnde werknemers verrichte werkzaamheden.

21.2 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle mogelijke aanspraken op grond van artikel 7:658 en/of 7:611 BW van haar werknemers, dan wel andere arbeidskrachten die zij inschakelt.

21.3 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voorts tegen alle mogelijke aanspraken van de Inspectie SZW of een andere instantie tot het betalen van boetes, dwangsommen of anderszins inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten in verband met het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen door opdrachtnemer en/of de verplichtingen uit de overeenkomst.

21.4 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle mogelijke aanspraken van de werknemers van opdrachtnemer en/of door haar ingeleende arbeidskrachten en/of van werknemers en/of arbeidskrachten, werkzaam bij en/of ingezet door een derde, die na de opdrachtnemer in de keten komt, tot betaling van de (opdrachtgevers)beloning/het loon op grond van artikel 7:616a en 7:616b BW inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en andere in dat kader gemaakte kosten, in verband met de door werknemer en/of arbeidskracht verrichtte werkzaamheden voor opdrachtgever.

21.5 Indien opdrachtgever na aansprakelijkstelling voor het niet betaalde loon/(opdrachtgevers)beloning, wat verschuldigd was aan een werknemer en/of arbeidskracht door opdrachtnemer of door een derde, die na de opdrachtnemer in de keten komt, loon/(opdrachtgevers)beloning, eventuele rente en andere in dat kader gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand) heeft moeten voldoen, althans heeft moeten maken, is opdrachtnemer gehouden het volledige bedrag aan opdrachtgever te voldoen.

21.6 Opdrachtnemer houdt zich voorts bij de uitvoering van de overeenkomst aan de geldende wet- en regelgeving en een eventueel van toepassing zijnde cao. Opdrachtnemer is in dat kader onder andere gehouden geen inhoudingen en/of verrekeningen te laten plaatsvinden op het minimumloon van de werknemers van opdrachtnemer. Voorts is opdrachtnemer gehouden het minimumloon giraal aan de werknemers over te maken. Het is opdrachtnemer verboden het minimumloon van de werknemers van opdrachtnemer contant uit te betalen.

21.7 Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

21.8 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de overeenkomst.

21.9 In het geval opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inzet van een ZZP’er, dient de schriftelijke overeenkomst tussen de ZZP’er en opdrachtnemer een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst te zijn als bedoeld in de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

21.10 Opdrachtnemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (en informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee zij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen bovenstaande contractverplichtingen (en informatieplichten) onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst. 21.11 Indien en voor zover opdrachtgever het vermoeden heeft dat opdrachtnemer niet aan de in deze bepaling omschreven verplichtingen voldoet, is opdrachtgever gerechtigd haar verplichtingen integraal op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

22. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

22.1 Indien opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, dan staat opdrachtnemer ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en -zodra van toepassing - de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht zijn en zullen worden genomen. Opdrachtnemer zal in dat kader relevante informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. De verwerker van persoonsgegevens zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorg dragen.

23. SLOTBEPALINGEN

23.1 In geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zal de opdrachtnemer geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of vernietigbaarheid dan wel nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden hebben. Deze algemene voorwaarden respectievelijk de overeenkomst zal/zullen in stand blijven voor zover zij nietig dan wel niet vernietigbaar zijn.

23.2 Op alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.