Ontharding, Oosterhout
Ontharding, Oosterhout
Ontharding, Oosterhout
Ontharding, Oosterhout

Ontharding, Oosterhout

ReferentieOverige locatieCiviel

Brabant Water heeft een hardheidsbeleid voor drinkwater in Brabant vastgesteld. Dit had als resultaat dat een zevental productielocaties zijn uitgebreid met een onthardingsinstallatie. Gelijktijdig is een renovatie van de bestaande installaties uitgevoerd.

Ontharding in Oosterhout

De nieuwbouw (bouwkundig plus werktuigbouwkundig) voor de locaties Oosterhout en Loosbroek zijn gezamenlijk aanbesteed c.q. gecontracteerd. Deze locaties zijn gerealiseerd door combinatie Van de Klok/Aan de Stegge. Het werk bestond in hoofdzaak uit:

  • Het realiseren van de bouwkundige werken voor het nieuwe onthardingsgebouw plus HCl-gebouw.
  • Het realiseren van de civieltechnische, werktuigbouwkundige en gebouw installatietechnische werken ten behoeve van het nieuwe onthardingsgebouw plus HCl-gebouw.
  • Het realiseren van een calamiteitenbekken en aanpassing van het bestaande bezinkbekken met bij-behorende uitlaatconstructies.
  • Het aanbrengen van vloeistofdichte verharding met bijbehorende voorzieningen bij de lospunten van olie en zoutzuur.
  • Het aanbrengen van verhardingen ter plaatse van de lospunten voor kalk, entzand en pellets
  • Het aanleggen van de funderingen (halfverhardingen) van de aan te leggen terreinwegen.
  • Aanleg en herstel van de terreinwegen.
Directievoerder
Brabant Water
Realisatie
Van de Klok/Aan de Stegge
Oplevering
Q3 2014