Goed resultaat in aantrekkende markt

KlokGroep heeft 2023 afgesloten met een omzet van ruim € 516 miljoen. In vergelijking met vorig jaar is dat een omzetstijging van 19 procent. Het bedrijfsresultaat nam toe tot ruim 50 miljoen. Onze vermogenspositie blijft sterk en is afgelopen jaar in absolute zin fors toegenomen. De solvabiliteit steeg in 2023 van 34% naar 44%.

Goed resultaat in aantrekkende markt
Vogelvlucht nieuwbouwproject Hazenpark in Nijmegen

Aantrekkende
woningmarkt

Was de woningmarkt in de eerste helft van 2023 nog problematisch; in de tweede helft ontstond een evenwichtiger beeld tussen vraag en aanbod. Door de dalende rente en de indexering van de lonen kregen kopers weer meer vertrouwen. Ook op de hypotheekmarkt keerde de rust terug.

Het lukte ons om in het moeilijke jaar 2023 meer dan 1.800 woningen te verkopen (al dan niet in partnership), waarvan bijna 600 sociale en minstens 200 middeldure huurwoningen voor corporaties en beleggers. En van de ruim 1.000 koopwoningen hebben we bijna 300 woningen in het betaalbare segment gerealiseerd (onder de NHG-grens).

Daarnaast hebben we voor een aantal vaste corporatiepartners bijna 500 woningen gerenoveerd en verduurzaamd. In de eerste vier maanden van dit jaar verkochten we meer dan 800 woningen aan particulieren, corporaties en beleggers.

Onze strategische keuze om sinds 2015 sterk in te zetten op conceptueel ontwikkelen en bouwen mét handhaving van ruimtelijke kwaliteit betaalt zich uit. We zijn in staat gebleken om een passend én betaalbaar aanbod te realiseren, ook in lastigere tijden.

Boven het maaiveld

Ambitieuze
duurzaamheidsstandaard

Op het gebied van duurzaamheid willen we - als groeiende speler met impact - een stap voorwaarts zetten. We nemen verantwoordelijkheid voor een leefbare wereld en steken daarbij ons hoofd boven het maaiveld uit. Bouwen we als KlokGroep een beetje meer circulair en groener, dan werkt dat door in de nieuwbouw en renovatie van jaarlijks 1.500 tot 2.000 woningen.

Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, hebben we vijf pijlers geïdentificeerd die de kern vormen van onze duurzaamheidsstandaard. Ze omvatten alle facetten van onze productieketen. Deze pijlers zijn:

  1. Anders omgaan met bestaande bouw
  2. Circulair bouwen
  3. Klimaatadaptief en natuurinclusief
  4. Duurzame energievoorziening
  5. Milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Wij zien onze standaard als een evolutie en willen leren van onze meest duurzame woningbouwprojecten. Daarnaast hebben we een innovatiebudget ingevoerd om innovaties en duurzame toepassingen in projecten haalbaar en daarna schaalbaar te maken.

Investeren in grondposities

“We blijven investeren in grondposities aan de rand van gemeentegrenzen en in binnenstedelijke posities, zoals oude fabrieksterreinen en vrijkomende locaties van zorg- en onderwijsinstellingen. Zo houden we onze grondbank, die nu ongeveer posities voor 15.000 woningen omvat, in stand.”

Ton van de Klok
Ton van de Klok
Algemeen directeur KlokGroep

Toekomstperspectieven

In 2024 zetten we de ingezette veranderingen door. Alle werkmaatschappijen in Nederland transformeren naar bouwende ontwikkelaars die de steeds complexer wordende opgaves tot een goed einde kunnen brengen. De omzet- en resultaatverwachting voor de komende jaren is positief.

Voor 2024 verwachten we bij een licht groeiende omzet een iets lager resultaat. Waarbij een nogal wispelturig overheidsbeleid van significante invloed kan zijn.

Financieel jaarverslag 2023

Jaarcijfers 2023

Ben je benieuwd naar alle cijfers en de verwachtingen van KlokGroep voor de toekomst? Bekijk dan het jaarverslag via onderstaande link.